top of page

Father of the Bride's Speech

English

Dear Madlenka and Derek, dear wedding guests,

I was proud today to lead madlenka, the most favorite my daughter (she is the only dauther I have),
to the wedding ceremony. It’s a big step for me and sarka, her dad and mum. Can you image, your
little girl goes married. Unbelievable…fortunately, as madla‘s habit, everything has happend so
quickly, that we are not still aware what is going on…

If there is anybody who knows madla as slow acting person, let’s raise her his hand – nobody.
Because madla‘s synonym could be 6 in 1 (doing many things parallely.).

But her relationship with derek, it’s something else. It seems that the most important things madla
think over very carefully very deeply…

But at least we know, that derek is really persistent and patients in his doing, that he is able to
overcome obstacles and he does not give up after the first loss. He was 3 times in Prague, and only
the third time he reached his goal to start dating with person he fell in love. Some of you know there
were some international problems / obstackles (with polish track).

For me and my wife it’s really emotinal moment to send our daughter to the big world. Fortunatelly
madla trained us well so after her a half year in England, 1 whole year in Helsinki, 2 months in
Stockholm, which seems to be fateful trip of her life, we are familiar with madla being somewhere far
from us. But we know that even it’s far in distance, she stays close to us because she is and always
will bein our heart as our lovely daughter. And this remember, madla.

It’s a little bit sad news for our son daniel who lives 3 metro stops from us, that we will compensate
distance of madla by frequency of contact with him as he is so close (or maybe for veronika his wife).

We read everywhere that every second marrige divorces. As a life optimist I wish you to be in this
half which stays together. My experience is, after 33 years of marrige, that it’s not easy,and as you
care of a car or an operational systém (something closer to derek) you must care of relationship too.
During this years I realised that I’m more happy in relationship when giving/investing in relationship
than taking and this is I would be happy you remember.

I believe that to live life as a couple is easier, more comfortable, just better, you can share all good
and even bad moments, you can share duties and tasks (in our case with sarka, the split is following –
sarka decides where we go for Holiday and I m responsible for our views on syrian and afghanistan
crisis), everything in 2 is better and easier. I don’t know how it works but, hapiness is twice bigger
and sadness is just a half of it….

Madla and Derek and all guests, please stand up with glass in your hand. All of us stands here and
thinks of people who's we would lovely see with us and who were not able to get here because of
covid situation as Derek’s parents, his sister with family, his friends.

We can not forget about peole who we loved and they are not in this world unfortunately anymore,
about my dad, sarka’s brother Roman, about sarkas dad and our grandparents.

Madla and Derek, I ll toast to you, to your marriage, to your happiness. Cheers!!!

Speeches: Text

Father of the Bride's Speech

Czech

Milá Madlenko a Dereku, milí svatební hosté,

dnes jsem vedl Madlenku, svou nejoblíbenější dceru (je to jediná dcera, kterou mám), k pomyslnemu
oltari. Je to pro mě i pro sarku, jako její tátu a mámu, velky zlom. Dovedete si představit, že se vaše
malá holčička vdává? Neuvěřitelné... naštěstí, jak je u Madly zvykem, se všechno seběhlo tak rychle,
že nam to porad nejak nedochazi…
Jestli je tu někdo, kdo zná Madlu jako zpomaleneho člověka, ať zvedne ruku - nikdo. Protože madla
bychom mohli rikat 6 v 1 (kolik toho dela najednou.).
Ale její vztah s Derekem, to je něco jiného. Zdá se, že ty podstatne věci madla promýšlí velmi pečlivě
a dlouho...
Ale aspoň víme, že derek, kdyz so do neceho da, tak je opravdu vytrvalý a trpělivý, že dokáže
překonávat překážky a nevzdává se po první prohře. Třikrát byl v Praze a teprve napotřetí dosáhl
svého cíle - začít chodit s člověkem, do kterého se zamiloval. Někteří z vás vědí, že se vyskytly nějaké
mezinárodní problémy (s polskou stopou).

Pro mě a mou ženu je to opravdu emotivní, vysíláme naši dceru do, pro nas, dalekeho světa. Naštěstí
nás madla dobře vycvičila, takže po jejím půl roce v Anglii, celém roce v Helsinkách, dvou měsících ve
Stockholmu, což se zdá být osudová cesta jejího života, jsme obeznámeni s tím, že madla je někde
daleko od nás. Ale víme, že i když je to daleko, zůstává nám nablízku, protože je a vždycky bude v
našem srdci jako naše milovaná dcera. A to si pamatuj , madlenko.
Je to trochu smutná zpráva pro našeho syna daniela, který bydlí tři stanice metrem od nás, že
vzdálenost madly budeme kompenzovat frekvencí kontaktu s ním, když je tak blízko (nebo spis pro
jeho ženu veroniku).
Všude čteme, že každé druhé manželství se rozvádí. Jako životní optimista vám přeji, abyste byli v té
polovině, která spolu zůstane. Moje zkušenost je po 33 letech manželství taková, že to není
jednoduché, tak jako se staráte o auto nebo operačním systému (něco bližšího derekovi) musite se
starat / udrzovat / opecovavat i vas vztah. Během let jsem si uvědomil, že jsem ve vztahu šťastnější,
když dávám ve smyslu vkladam do vztahu, než když beru, a to bych byl rád, abyste si zapamatovali.

Věřím, že žít život v páru je jednodušší, pohodlnější, prostě lepší, můžete sdílet všechny dobré i
špatné chvíle, můžete si rozdělit povinnosti a úkoly (v našem případě se sárkou je rozdělení
následující - sárka rozhoduje, kam pojedeme na dovolenou, a já jsem zodpovědný za naše názory na
syrskou a afghánskou krizi), všechno ve dvou je lepší a jednodušší. Nevím, jak to funguje, ale štěstí je
dvakrát větší a smutek je jen polovicni.....
Madlo a Dereku a všichni hosté, prosím, uchopte sklenicku a povstaňte. Všichni tu nyni stojíme a
myslíme na lidi, které bychom rádi viděli s námi a kteří se sem nemohli dostat kvůli kovidove situaci
jako Derekovi rodiče, jeho sestra s rodinou, jeho přátelé.
Nemůžeme take nevzpomenout na ty, které jsme měli rádi a kteří už bohužel nejsou s nami na tomto
světě, na mého tátu, na Sárčina bratra Romana, na Sárčineho tátu a na naše prarodiče.
Madlo a Dereku, připíjím na vás, na vaše manželství, na vase stesti. Na zdraví!!!

Speeches: Text
Ceremony Music

Ceremony Music

Speeches: Video Player

Enya - Aniron

O mor henion i dhu:

Ely siriar, el sila

Ai! Aniron Undomiel

Tiro! el eria e mor

I 'lir en el luitha 'uren.

Ai! Aniron...

From darkness I understand the night

dreams flow, a star shines

Ah! I desire Evenstar

Look! A star rises out of the darkness

The song of the star enchants my heart

Ah! I desire...

Speeches: Text
bottom of page